Κυριακή 9 Ιουλίου 2023

Κύρωση 1ου Πίνακα Πληρούντων των Προϋποθέσεων Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)